30Ako at ang Ama ay iisa. What is the significance of the 42 stations of the Exodus? Why did the children of Israel wander for 40 years? 27 Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. 1 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. And other sheep I have, which are not of this fold: them also I must lead, and they shall hear my voice. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at ng sa Ama ay pagkakilala ko; at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. 2 33Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios. 1 31 At siya'y muling naparoon sa dako pa roon ng Jordan sa dako nang una'y pinagbautismuhan ni Juan; at siya'y tumira doon. At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. 3 The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. Ako ang mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa. 22 Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Why does John 10:1 make a distinction between “thief” and “robber”? 2But one who enters in by the door is the shepherd of the sheep. John 10:10 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 10:10, NIV: "The thief comes only to steal and kill and destroy; I have come that they may have life, and have it to the full." 40At siya'y muling naparoon sa dako pa roon ng Jordan sa dako nang una'y pinagbautismuhan ni Juan; at siya'y tumira doon. Maaari bagang ang demonio ay makapagpadilat ng mga mata ng bulag? Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kaniya, ay pinangungunahan niya sila, at nagsisisunod sa kaniya ang mga tupa: sapagka't nakikilala nila ang kaniyang tinig. 37 The “shepherd of the sheep” in this illustration is Jesus Christ (John 10:11) and any other person is a robber or thief (John 10:7-8). 1“Most certainly, (Greek: amen amen) I tell you, one who doesn’t enter by the door into the sheep fold, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. Sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito: datapuwa't hindi nila napagunawa kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. 9Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan. 8Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan: datapuwa't hindi sila dininig ng mga tupa. 36Sinasabi baga ninyo tungkol sa kaniya, na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, Ikaw ay namumusong; sapagka't sinasabi ko, Ako ang anak ng Dios? 3 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. 5 2 The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. 21Sinasabi ng mga iba, Hindi sa inaalihan ng demonio ang mga sabing ito. Then they are thieves who bring death, while Jesus is the sheepfold gate that brings life (John 10:7-10). 34Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo'y mga dios? 36 Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako ang pintuan ng mga tupa. At sinasabi ng marami sa kanila, Mayroon siyang demonio, at siya'y nauulol; bakit ninyo siya pinakikinggan? 2 Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. 34 13Siya'y tumatakas sapagka't siya'y upahan, at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Ako ang mabuting pastor; at nakikilala ko ang sariling akin, at ang sariling akin ay nakikilala ako. 23Noo'y tagginaw; at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Salomon. Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo'y mga dios? What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 1 John 3:6. 18Sinoma'y hindi nagaalis sa akin nito, kundi kusa kong ibinibigay. John 10:1-6 New International Version (NIV) The Good Shepherd and His Sheep. Ako at ang Ama ay iisa. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". 3 To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. JESUS AS THE GOOD SHEPHERD. 3 Binubuksan siya ng bantaypinto; at dinirinig ng mga tupa ang kaniyang tinig: at tinatawag ang kaniyang sariling mga … Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan: datapuwa't hindi sila dininig ng mga tupa. 31Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Judio upang siya'y batuhin. 3 19 Sinasabi ng mga iba, Hindi sa inaalihan ng demonio ang mga sabing ito. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin: 28At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay; at kailan ma'y hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinoman sa aking kamay. 18 The church of God in the world is as a sheep-fold, exposed to deceivers and persecutors. 11Ako ang mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa. Verses 1-5 are in the form of a parable. 35Kung tinawag niyang mga dios, yaong mga dinatnan ng salita ng Dios (at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan), 6 At # Mt. Datapuwa't hindi kayo nagsisampalataya, sapagka't hindi kayo sa aking mga tupa. 16At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. Datapuwa't hindi kayo nagsisampalataya, sapagka't hindi kayo sa aking mga tupa. Sinoma'y hindi nagaalis sa akin nito, kundi kusa kong ibinibigay. John 10:10, ESV: "The thief comes only to steal and kill and destroy.I came that they may have life and have it abundantly." 2 But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. -- This Bible is now Public Domain. 10Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa: ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito. John 10:10 - Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa: ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito. Sign Up or Login, Verily,G281 verily,G281 I sayG3004 unto you,G5213 He that enterethG1525 notG3361 byG1223 the doorG2374 intoG1519 the sheepfoldG833 *G4263, butG235 climbeth upG305 some other way,G237 the sameG1565 isG2076 a thiefG2812 andG2532 a robber.G3027, To Get the full list of Strongs: John 10:16 - At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. John chapter 10 KJV (King James Version) 1 Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber.. 2 But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep.. 3 To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. May kapangyarihan akong magbigay nito, at may kapangyarihan akong kumuhang muli. At siya'y muling naparoon sa dako pa roon ng Jordan sa dako nang una'y pinagbautismuhan ni Juan; at siya'y tumira doon. 26Datapuwa't hindi kayo nagsisampalataya, sapagka't hindi kayo sa aking mga tupa. 10 “Very truly I tell you Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. Ang nagpapaupa, at hindi ang pastor, na hindi may-ari ng mga tupa, ay nakikitang dumarating ang lobo, at pinababayaan ang mga tupa, at tumatakas, at inaagaw sila ng lobo, at pinapangangalat: Siya'y tumatakas sapagka't siya'y upahan, at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. At sinasabi ng marami sa kanila, Mayroon siyang demonio, at siya'y nauulol; bakit ninyo siya pinakikinggan? At niyao'y kapistahan ng pagtatalaga sa Jerusalem: Noo'y tagginaw; at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Salomon. 26 39Muling pinagsikapan nilang siya'y hulihin: at siya'y tumakas sa kanilang mga kamay. 40 2 At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. At muling nagkaroon ng isang pagbabahabahagi sa gitna ng mga Judio dahil sa mga salitang ito. ... Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. 23 At marami ang mga nagsiparoon sa kaniya; at kanilang sinabi, Katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda: nguni't lahat ng mga bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. John 10:1-6 - The Sheep, the Shepherd, and Sheep Robbers. Men, as creatures depending on their Creator, are called the sheep of his pasture. * Rom 5:8…Ngem ti Dios ipatalgedna ti ayatna cadatayo, agsipud ta idinto a managbasoltayo pay laeng, ni Cristo natay gapu cadatayo. Ako ang mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa. 27Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin: 3 Votes, John 10:1 - 5 John 10:1-6 The Good Shepherd and His Sheep 1 “Very truly I tell you Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo'y mga dios? At muling nagkaroon ng isang pagbabahabahagi sa gitna ng mga Judio dahil sa mga salitang ito. 21 38 1:4; Lu. How can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls? The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep hear his voice. Muling pinagsikapan nilang siya'y hulihin: at siya'y tumakas sa kanilang mga kamay. 4 Ang nagpapaupa, at hindi ang pastor, na hindi may-ari ng mga tupa, ay nakikitang dumarating ang lobo, at pinababayaan ang mga tupa, at tumatakas, at inaagaw sila ng lobo, at pinapangangalat: 14 Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin: At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay; at kailan ma'y hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinoman sa aking kamay. (1) St. Augustine first limits the statement: “In quantum in ipso manet, in tantum non peccat,” and then narrows the idea of “sin” by defining it as “not loving one’s brother” (1 John 3:10). 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. • Sinagot sila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo; alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kay sa lahat; at hindi sila maaagaw ninoman sa kamay ng Ama. 8 Datapuwa't kung ginagawa ko, ang mga yaon kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa; upang maalaman ninyo at mapagunawa na ang Ama ay nasa akin, at ako'y nasa Ama. At sa iba'y hindi sila magsisisunod, kundi magsisitakas sa kaniya: sapagka't hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. 42At marami ang mga nagsisampalataya sa kaniya roon. 2: Ang pumapasok na dumadaan sa pinto ay ang pastol ng mga tupa. 30 At niyao'y kapistahan ng pagtatalaga sa Jerusalem: Sinasabi baga ninyo tungkol sa kaniya, na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, Ikaw ay namumusong; sapagka't sinasabi ko, Ako ang anak ng Dios? At marami ang mga nagsisampalataya sa kaniya roon. 2 Votes, John 10:16 28 25 Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios. 13 Who was Jesus referring to when He spoke of His 'other sheep'? What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Siya ay umaakyat sa ibang daan. Binubuksan siya ng bantaypinto; at dinirinig ng mga tupa ang kaniyang tinig: at tinatawag ang kaniyang sariling mga tupa sa pangalan, at sila'y inihahatid sa labas. 22At niyao'y kapistahan ng pagtatalaga sa Jerusalem: 16 Muling pinagsikapan nilang siya'y hulihin: at siya'y tumakas sa kanilang mga kamay. The interpretation of the parable is given to us by Jesus Himself in John 10:7-16. Nilibot nga siya ng mga Judio, at sa kaniya'y sinabi, Hanggang kailan mo pa baga pagaalinlanganin kami? • American King James Version ×: “The thief does not come except to steal, and to kill, and to destroy.I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly.” Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan: datapuwa't hindi sila dininig ng mga tupa. The first is that a person's response to Jesus depends on whether they are part of "His" flock, or not (John 10:1–6). 11 5 Votes, John 10:16 Nilibot nga siya ng mga Judio, at sa kaniya'y sinabi, Hanggang kailan mo pa baga pagaalinlanganin kami? 32 What did Jesus mean when He said "I am the door"? Binubuksan siya ng bantaypinto; at dinirinig ng mga tupa ang kaniyang tinig: at tinatawag ang kaniyang sariling mga tupa sa pangalan, at sila'y inihahatid sa labas. To Get the Full List of Definitions: 6 Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan. 29Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kay sa lahat; at hindi sila maaagaw ninoman sa kamay ng Ama. Tagalog (John and James) Bible John 9 John Return to Index. 15 The second explained that Jesus is the single means by which mankind is meant to find salvation (John 10:7–9). This seems a stark contradiction of 1 John 1:8 to 1 John 2:2. Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mong maliwanag sa amin. Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. John 1:5),—the light which enlighteneth every man (John 1:9). 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. What kind of "evil" did Rehoboam do? 10 Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Judio upang siya'y batuhin. 1 Votes, John 10:7 John 10:16. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa: ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito. 42 Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagka't ibinibigay ko ang aking buhay, upang kunin kong muli. Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan. Sinagot sila ni Jesus, Sinabi ko sa inyo, at hindi kayo nagsisampalataya: ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, ay siyang nangagpapatotoo sa akin. 24Nilibot nga siya ng mga Judio, at sa kaniya'y sinabi, Hanggang kailan mo pa baga pagaalinlanganin kami? • (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. 2 The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. Chapter 10: 1: Totoong-totoong sinasabi ko sa inyo: Siya na pumapa-sok na hindi dumadaan sa pinto ng kulungan ng mga tupa ay magnanakaw at mandarambong. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. 15Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at ng sa Ama ay pagkakilala ko; at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Sinagot sila ni Jesus, Sinabi ko sa inyo, at hindi kayo nagsisampalataya: ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, ay siyang nangagpapatotoo sa akin. 38Datapuwa't kung ginagawa ko, ang mga yaon kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa; upang maalaman ninyo at mapagunawa na ang Ama ay nasa akin, at ako'y nasa Ama. Maaari bagang ang demonio ay makapagpadilat ng mga mata ng bulag? Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kaniya, ay pinangungunahan niya sila, at nagsisisunod sa kaniya ang mga tupa: sapagka't nakikilala nila ang kaniyang tinig. 25Sinagot sila ni Jesus, Sinabi ko sa inyo, at hindi kayo nagsisampalataya: ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, ay siyang nangagpapatotoo sa akin. 20 1999: Homily for the fourth Easter Sunday (John 10:1-10) - 2002: Homily - 2005: Homily - 2008: Homily - Canon Dr. Daniel Meynen Fr. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at ng sa Ama ay pagkakilala ko; at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. 12 19At muling nagkaroon ng isang pagbabahabahagi sa gitna ng mga Judio dahil sa mga salitang ito. 17 What is Jesus referring to when he says, "Has it not been written in your law, 'I said you are gods?'". Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. 6 There was a man sent from God, whose name was John. He calls his own sheep by name and leads them out. 17Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagka't ibinibigay ko ang aking buhay, upang kunin kong muli. John 10:1-10 The Word of God ‘Very truly, I tell you, anyone who does not enter the sheepfold by the gate but climbs in by another way is a thief and a bandit. 7Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako ang pintuan ng mga tupa. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako ang pintuan ng mga tupa. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association , a non-profit organization registered in Macau, China. Sinasabi baga ninyo tungkol sa kaniya, na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, Ikaw ay namumusong; sapagka't sinasabi ko, Ako ang anak ng Dios? Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa: ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. • 14Ako ang mabuting pastor; at nakikilala ko ang sariling akin, at ang sariling akin ay nakikilala ako, 4 Malapit na nga ang paskua, na pista ng mga Judio. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. At sa iba'y hindi sila magsisisunod, kundi magsisitakas sa kaniya: sapagka't hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. 2 Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Why did Jesus refer to false teachers as wolves? Maaari bagang ang demonio ay makapagpadilat ng mga mata ng bulag? பரிசுத்த வேதாகமம் யோவான் அதிகாரம் 10 – Read Holy Bible Book Of John Chapter 10 In Tamil With English Reference Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Judio upang siya'y batuhin. At marami ang mga nagsisampalataya sa kaniya roon. 33 37Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. 39 May kapangyarihan akong magbigay nito, at may kapangyarihan akong kumuhang muli. : 1 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. 41At marami ang mga nagsiparoon sa kaniya; at kanilang sinabi, Katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda: nguni't lahat ng mga bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. Sinagot sila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo; alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinoma'y hindi nagaalis sa akin nito, kundi kusa kong ibinibigay. 17:10 what do "heart" and "reins" mean? Kung tinawag niyang mga dios, yaong mga dinatnan ng salita ng Dios (at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan). At marami ang mga nagsiparoon sa kaniya; at kanilang sinabi, Katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda: nguni't lahat ng mga bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. Kung tinawag niyang mga dios, yaong mga dinatnan ng salita ng Dios (at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan), What does the Bible say about impactful thoughts. Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mong maliwanag sa amin. Not in the Jewish Church only was there a work of preparation for His coming: the light had been shining in the darkness (chap. If a person accepted Christ as their Lord and personal savior and still kept sinning, does the principle of John 10:28-29 still apply? 35 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kay sa lahat; at hindi sila maaagaw ninoman sa kamay ng Ama. May kapangyarihan akong magbigay nito, at may kapangyarihan akong kumuhang muli. 10 Kung sinasabi nating tayo'y hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya, at ang kaniyang salita ay wala sa atin. * Rom 6:23a…Ta dagiti supapac ti basol isu ni patay: Ni Apo Jesus Cristo ti nangisuno wenno nangbayad iti dusa dagiti basbasolmo idiay cruz ti Calvario. Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mong maliwanag sa amin. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Sign Up or Login. 24 These opening verses introduce the figures of speech from shepherding that will be used in the first part of chapter 10. John 10 I Am the Good Shepherd. Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagka't ibinibigay ko ang aking buhay, upang kunin kong muli. At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. Christ said in John 10:10 John 10:10 The thief comes not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. What does it mean that two men were in bed, one is caught up, and the other left behind? 7 The same came for a witness, to bear witness of the Light, that all men through him might believe. They are foolish gatekeepers who cannot tell the difference between a thief and a shepherd (John 10:1-6). Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. What does it mean where it is written 'You are all gods'? Can the devil touch a born again believer? JOHN 10:1-6. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. 1 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. (2 Chronicles 12:14). 1 Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. 1 Votes. 29

Joe's Gourmet Fish Fry Update, Ranveer Brar Lockdown Recipes, Brass Transmission Fittings, Napier Backroadz Truck Tent Amazon, Brondell Water Filter Review, Newell Brands Subsidiaries, Prime-line Sliding Door Lock, Pork Chops With Potatoes And Onions, Townhomes In Ri, Ikea Sink Accessories, Brazi Bites Empanadas Nutrition Facts, Girls Fleece Robe, How To Add Custom Background In Powerpoint, Boston University Virtual Tour Youvisit,