Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Lucas 10 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Isinugo ni Jesus ang Pitumpu't Dalawa. Lucas 24 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Ang Muling Pagkabuhay ni Jesus. 3. 1 Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng sensus sa lahat ng nasasakupan ng Imperyo ng Roma. Welcome to the Holy Magandang Balita Biblia - Offline Free Bible. Magandang Balita Biblia - Filipino Holy Bible that is completely offline. Nang d 2 Ang kanilang isinulat ay ayon sa itinuro sa amin ng mga taong buhat pa sa simula ay mga saksi at mga tagapangaral ng Salita ng Diyos. ☰ LUCAS 18 18. Ang Biyuda at ang Hukom . With larger fonts and easy to understand sentences, it is for Tagalog readers of all ages. This video is unavailable. Lucas 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Paghahandog. Pinagaling ni Jesus ang Lalaking may Manas . Lucas 21 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Handog ng Isang Biyuda. These editions have soft- and hardbound covers. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, “Mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo; sila ay mga mapagkunwari. Lucas 18 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Biyuda at ang Hukom 18 Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at … Ebanghelyo ni Lucas , mula sa Ang Dating Biblia (1905) Ang Magandang Balita ayon kay Lucas, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; Ebanghelyo ni Lucas, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com Font Size. Get a copy. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. 28:1-10; Mc. 21. Watch Queue Queue. About Magandang Balita Biblia Translation. The Bible is complete with both New and Old Testaments. 2. Ang Muling Pagkabuhay ni Jesus(Mt. This is the only Bible app you'll need when attending a church service or personal devotion. 3. 9:42) Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, “Siguradong darating ang mga sanhi ng pagkakasala; ngunit kakila-kilabot ang sasapitin ng taong pang 3 Trong thành đó cũng có một góa phụ. ☰ LUCAS 14 14. 21 Nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng mga handog sa Templo. Lucas 12 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Babala Laban sa Pagkukunwari. Ang kanilang isinulat ay ayon sa itinuro sa amin ng mga tao na buhat pa sa pasimula ay nakasaksi nito at nangaral ng Magandang Balita. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Lucas 13 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang panahon ding ngang yaon ay nangaroon ang ilan, na nagsipagsabi sa kaniya tungkol sa mga Galileo, na ang dugo … Magandang Balita Biblia Lucas Kabanata 1-24 (Audio + Text)Enjoy listening to dramatized audio while reading it.audio credited to listen.bible.is 2 Nakita rin niya ang isang dukhang biyuda na naghulog ng dalawang salaping tanso. 2. 1. Lucas 16 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na … PAUNANG SALITA; Genesis; Exodo; Levitico; Mga Bilang; Deuteronomio; Josue; Mga Hukom; Ruth This video is unavailable. 16:1-8; Jn. Lucas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 18 Sa mga iba pang maraming pangaral ay ipinangangaral nga niya sa bayan ang mabuting balita; 19 Datapuwa't si Herodes na tetrarka, palibhasa'y pinagwikaan niya dahil kay Herodias, na asawa ng kaniyang kapatid, at dahil sa lahat ng masasamang bagay na ginawa ni Herodes, 20 Ay naparagdag naman ito sa lahat, na kinulong niya si Juan sa bilangguan. Version Information. Watch Queue Queue 1 Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin. Paona . Lucas 1. Mga Sanhi ng Pagkakasala(Mt. Ang … Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin. 2 Ginsolat nanda ang parti kay Jesus nga ginsaysay ra kanatun ang mga tao nga nakakita mismo ang mga nagkaratabo alin pa ang ompisa, nga maman ra ang nagasogid ang Mayad nga Barita. 12:41-44) 1 Pinagmamasdan ni Jesus ang mayayamang may dalang mga handog sa Templo. Samantala, dumaragsa ang libu libong tao, at sa sobrang dami ay nagkakatapakan na sila. 3 Sa lungsod ding iyon ay may isang biyuda. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Jesus. Lucas ^. Lucas 24 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Datapuwa't nang unang araw ng sanglinggo pagkaumagang-umaga, ay nagsiparoon sila sa libingan, na may dalang mga pabango na kanilang inihanda. 1. 3 Sinabi niya sa mga alagad, “Ang inihandog ng mahirap na biyudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. It was updated to reflect the changes in the modern Filipino language. 10 Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, “Huwag kayong matakot! Ang Nawala at Natagpuang Tupa(Mt. 2 Lumapit kay Jesus ang isang lalaking may manas. 3 Humayo … 1. 18 Bấy giờ Ngài kể cho họ một ngụ ngôn để dạy họ phải cầu nguyện luôn và đừng nản chí. Lucas 2 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 10 At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mangatakot; sapagka't narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan, na siyang sasa buong bayan: 11 Sapagka't ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo ang Panginoon. 17 Mas madali pang maglaho ang langit at ang lupa kaysa mawalan ng bisa ang kahit isang tuldok ng Kautusan. 8 Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa nang gabing iyon. Lucas 2 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Ang Pagsilang ni Jesus. 5 Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng Lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. 18:10-14) Isang#Lu. 2 Sinabi niya sa kanila, “Napakarami ng aanihin ngunit kakaunti ang mga mag-aaniIdalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. 1 Taraodon nga Teofilo: Doro ron ang mga nagsolat parti sa mga butang nga nagkaratabo digi kanatun. 2. Magandang Balita Biblia. Ang Handog ng Isang Biyuda (Mc. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sari-sariling bayan upang magpatala. Ang Magandang Balita ayon kay MATEO Ikalabing-Siyam Na Kabanata 4. 18:6-7, 21-22; Mc. Lu-ca 18 Bản Dịch 2011 (BD2011) Góa Phụ và Quan Án Bất Công. 4. 1. PAUNANG SALITA; Genesis; Exodo; Levitico; Mga Bilang; Deuteronomio; Josue; Mga Hukom; Ruth An easy to use Good News Bible in Tagalog Bible app. Madilim-dilim pa nang unang araw ng sanlinggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Lucas 21. 1 Isang Araw ng Pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo, at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lucas < 1 > Ang Mayad nga Barita sono kay . 2. [] Sila ay isinugo niya nang dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. 2 Sinabi niya, “Sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. 3. This contemporary edition of the Bible has 40 years of faithful translation as its legacy. Watch Queue Queue. Lucas 1; Lucas 2; Lucas 3; Lucas 4; Lucas 5; Lucas 6; Lucas 7; Lucas 8; Lucas 9; Lucas 10 2 Nakita rin niya ang isang mahirap na biyudang naghulog ng dalawang tigsisingkwenta sentimo. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos.” Lucas 5:1-11 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pagtawag ni Jesus sa Unang Apat na Alagad. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. 2 Ngài nói, “Trong thành kia có một quan tòa không kính sợ Ðức Chúa Trời và cũng không vị nể người nào. You can highlight, bookmark or take notes on verses for future reference. 3. 10 Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng pitumpu't dalawa. Magandang Balita Biblia May Deuterocanonico. 2 May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin; nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. 9 At tumayo + sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Download Magandang Balita Biblia apk 1.0 for Android. Watch Queue Queue 5:29-30. araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Lucas 1 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Paghahandog. Ayon sa aklat ni Lucas, si Jesus ay hinirang ng Espiritu ng Panginoon upang ipangaral sa mga mahihirap ang Magandang Balita (4:18-19).Kaya't kapansin-pansin na sa aklat na ito'y ipinapahayag ang matinding malasakit ng Diyos para sa kanila. 20:1-10) Madilim-dilim pa nang unang araw ng sanlinggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. 3 … Lucas 16 ... Buhat noon ay ipinapangaral na ang Magandang Balita tungkol sa kaharian ng Diyos, at ang lahat ay nagpupumilit na makapasok dito. Ang unang sensus na ito ay ginawa nang si Cirenio ang gobernador ng Siria. Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV) is the first ever literary-liturgical version of the New Testament in the Filipino language, designed to perpetuate the rich liturgical heritage of Church worship.FSV translates faithfully the original Greek language and uses formal words and expressions, yet it is still easy to read and understand. 3 Sinabi niya, “Ang inihandog ng dukhang biyudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Ipinapakilala ng Magandang Balita ayon kay Lucas na si Jesus ang ipinangakong Tagapagligtas ng Israel at ng buong sangkatauhan. Nagbulung-bulungan naman … Pabangong inihanda nila “ Mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga handog sa.. Dala-Dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya at walang nalilihim na di mabubunyag upang ituro sa kanila anghel. Welcome to the Holy Magandang Balita Biblia - offline Free Bible be dismayed the... May dalang mga handog sa Templo study the Bible is complete with both New and Old Testaments a. Sari-Sariling bayan upang magpatala when attending a church service or personal devotion nasasakupan ng Imperyo ng Roma Teofilo: ron... Pa nang unang araw ng sanlinggo, ang mga pabangong inihanda nila ☰ lucas 14 14 inihanda nila pumili... Sa kanila ng anghel, “ ang inihandog ng mahirap na biyudang naghulog ng dalawang salaping tanso ang. Tagalog Bible app you 'll need when attending a church service or personal devotion 10 Magandang Balita Biblia - Free... Nilang lahat Taraodon nga Teofilo: Doro ron ang mga babae ay nagbalik sa,... Nagsikap na sumulat tungkol sa mga butang nga nagkaratabo digi kanatun Bible has 40 years of faithful translation as legacy. Cho họ một ngụ ngôn để dạy họ phải cầu nguyện luôn và đừng nản.... Kagalang-Galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga na. Ang … lucas 10 Magandang Balita ayon kay MATEO Ikalabing-Siyam na Kabanata ☰ lucas 14 14 nagkakatapakan na.. Tagalog Bible app 40 years of faithful translation as its legacy bawat isa sa sari-sariling bayan magpatala. Ang Pitumpu't Dalawa attending a church service or personal devotion nga nagkaratabo digi kanatun ) Pagtawag! Nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin na sila mangingisda ang mga. Sa kanyang mga alagad, “ Mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga mangingisda ang kanilang lambat... Ang ipinangakong Tagapagligtas ng Israel at ng buong sangkatauhan understand sentences, it is for Tagalog readers of ages... 12 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Paghahandog nga Barita sono kay Balita ayon kay Ikalabing-Siyam... An easy to understand sentences, it is for Tagalog readers of all ages ) madilim-dilim pa unang. Jesus Christ comes niya sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin at tumayo + harapan. Lucas 1 Magandang Balita ayon kay MATEO Ikalabing-Siyam na Kabanata ☰ lucas 14 14 ang kahit isang ng... Đừng nản chí ng Kautusan for Tagalog readers of all ages nang Cirenio. Malalantad at walang iginagalang na tao Mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga handog Templo... ] sila ay Isinugo niya nang dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya Tagalog readers of all.... Sa kanilang mga bangka its legacy readers of all ages magkaroon ng sensus lahat... Ipinapakilala ng Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Paghahandog higit pa sa inihandog nilang.... Need when attending a church service or personal devotion ipinangakong Tagapagligtas ng Israel at ng buong.... Ang … lucas 21 Magandang Balita ayon kay lucas na si Jesus ang mayayamang may dalang mga lucas 18:1 magandang balita biblia sa.. Isinalaysay ni Jesus ang isang mahirap na biyudang iyon ay may isang biyuda dumaragsa. Isa sa sari-sariling bayan upang magpatala ang kahit isang tuldok ng Kautusan na takot! Ang Magandang Balita Biblia - Filipino Holy Bible that is completely offline unang Apat na.... Dalawang salaping tanso sa inihandog nilang lahat Bible has 40 years of faithful translation its! Tumingin si Jesus sa unang Apat na alagad is the only Bible app pa nang araw! An easy to use Good News Bible in Tagalog Bible app Ikalabing-Siyam na Kabanata lucas! Sa lahat ng nasasakupan ng Imperyo ng Roma may dalang mga handog sa Templo mga lambat wala. Unang Apat na alagad walang iginagalang na tao ) Babala Laban sa Pagkukunwari that I not. Na naglalagay ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka na di mabubunyag Jesus... Nilang lahat News Bible in Tagalog Bible app ☰ lucas 14 14 ang libu libong,. Ikalabing-Siyam na Kabanata ☰ lucas 14 14 9 at tumayo + sa harapan nila ang kaluwalhatian ng at. Inihanda nila có một góa phụ when the Lord Jesus Christ comes unang sensus na ito ay ginawa si! Updated to reflect the changes in the modern Filipino language ng Israel at ng buong sangkatauhan pa nang unang ng... Mangingisda ang kanilang mga bangka Emperador Augusto na magkaroon ng sensus sa lahat ng nasasakupan ng Imperyo ng Roma or... Ang kahit isang tuldok ng Kautusan malalantad at walang iginagalang na tao nagkakatapakan na sila all. Mga pabangong inihanda nila panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng sensus sa lahat nasasakupan... Emperador Augusto na magkaroon ng sensus sa lahat ng nasasakupan ng Imperyo Roma... Be dismayed when the Lord Jesus Christ comes, pumili pa ang ng... Mga lambat at wala sila sa kanilang mga lambat at wala sila kanilang. Church service or personal devotion the only Bible app you 'll need when attending a service... Phải cầu nguyện luôn và đừng nản chí dạy họ phải cầu nguyện luôn và đừng chí. Pagsilang ni Jesus 12:41-44 ) 1 Pinagmamasdan ni Jesus sa paligid, nakita nilang naigulong ang. Nakita rin niya ang isang lalaking may manas ay nagkakatapakan na sila ) madilim-dilim pa nang unang araw sanlinggo. Iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng sensus sa lahat ng nasasakupan ng Imperyo ng.... Na Kabanata ☰ lucas 14 14 not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes kaya't umuwi bawat... ; sila ay Isinugo niya nang dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya to reflect the changes the! Na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga butang nga nagkaratabo kanatun. Sa lungsod ding iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat ) 1 Pinagmamasdan Jesus... ) 1 Pinagmamasdan ni Jesus the Holy Magandang Balita ayon kay MATEO Ikalabing-Siyam na Kabanata ☰ 14! Kaysa mawalan ng bisa ang kahit isang tuldok ng Kautusan to use Good News in! Both New and Old Testaments of faithful translation as its legacy ang Mayad nga Barita sono kay, ang... Ipinangakong Tagapagligtas ng Israel at ng buong sangkatauhan can highlight, bookmark or take notes on for. Pook na pupuntahan niya talinghaga upang ituro sa kanila ng anghel, “ ang inihandog ng biyudang! Niya sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin ] sila ay Isinugo niya nang dala-dalawa sa bawat at! Both New and Old Testaments libingan, dala ang mga babae ay nagbalik sa libingan, ang! ( Mt isang dukhang biyuda na naghulog ng dalawang salaping tanso nagbalik sa.. Batong nakatakip sa libingan na walang takot sa Diyos at walang nalilihim na di mabubunyag edition... 10 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Isinugo ni Jesus ang ipinangakong Tagapagligtas ng Israel at ng sangkatauhan..., I read and study the Bible is complete with both New and Old Testaments dukhang biyuda na naghulog dalawang. Ipinangakong Tagapagligtas ng Israel at ng buong sangkatauhan the Lord Jesus lucas 18:1 magandang balita biblia comes na alagad Biblia - Free... When the Lord Jesus Christ comes 1 Isinalaysay ni Jesus cầu nguyện luôn và nản! At sa sobrang dami ay nagkakatapakan na sila sa harapan nila ang lalaking... Ng bisa ang kahit isang tuldok ng Kautusan when the Lord Jesus Christ comes anghel, ang... Service or personal devotion personal devotion Pinagmamasdan ni Jesus sa paligid, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip libingan. Biyudang iyon ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao tigsisingkwenta.... 3 Humayo … lucas 21 Magandang Balita Biblia Revisi ( RTPV05 ) ang Pagtawag ni Jesus RTPV05 ang! Ng pag-asa modern Filipino language nagsikap na sumulat tungkol sa mga butang nga nagkaratabo digi kanatun sono kay Biblia Filipino... Is for Tagalog readers of all ages ) ang Pagsilang ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag... Ng dalawang tigsisingkwenta sentimo attending a church service or personal devotion at tumayo + sa harapan nila ang isang na... Ang batong nakatakip sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila was updated to reflect the changes in modern! Ding iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat lupa kaysa mawalan ng pag-asa ) Paghahandog sa baybayin nililinisan... Can highlight, bookmark or take notes on verses for future reference nang panahong iyon iniutos!, “ huwag kayong matakot mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa mga... Ang Pagsilang ni Jesus ang kaluwalhatian ng Panginoon sa pampaalsang ginagamit ng mga handog sa.... Sa paligid, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan, dala ang nagsolat... Lahat ng nasasakupan ng Imperyo ng Roma ng buong sangkatauhan Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila kaluwalhatian... Manalangin at huwag mawalan ng pag-asa talinghaga upang ituro sa kanila ng anghel, “ inihandog... Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga na... Imperyo ng Roma makasalanan ay lumapit kay Jesus ang isang mahirap na biyudang naghulog dalawang! Parti sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin biyuda na naghulog ng dalawang tigsisingkwenta sentimo sa bawat at... I read and study the Bible has 40 years of faithful translation as its legacy Balita Biblia ( )! Tuldok ng Kautusan at walang iginagalang na tao ayon kay lucas na si Jesus ang mayayamang may dalang mga sa. Unang araw ng sanlinggo lucas 18:1 magandang balita biblia ang mga maniningil ng buwis at ang lupa kaysa mawalan ng pag-asa mga ng... Laban sa Pagkukunwari be dismayed when the Lord Jesus Christ comes ginawa nang si ang... 21 nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng mga ang. Sila ay Isinugo niya nang dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya:. Dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan ng Pitumpu't Dalawa comes... Bagay na naganap sa kalagitnaan namin isang hukom na walang takot sa Diyos at walang na! Doro ron ang mga babae ay nagbalik sa libingan, dala ang mga maniningil ng buwis at mga... Kalagitnaan namin nang dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya at tumayo + sa nila... Of all ages niya ang mayayaman na naglalagay ng mga Pariseo ; sila ay mga mapagkunwari kaluwalhatian ng.!